Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Rīgā

Atbilstoši 2018. gada 26. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumam, no 2018. gada 1. jūnija stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

SPRK secināja, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā iekļautās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tika apstiprināts 0,85 EUR/m3 apmērā, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,74 EUR/m3 apmērā.

Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” aplēsēm, izmaksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem mājsaimniecībām daudzdzīvokļu mājās vidēji pieaugs par EUR 2,28 mēnesī un vienģimeņu dzīvojamās mājās – par EUR 3,71.

Neraugoties uz tarifa pieaugumu, Rīgā tiek saglabāti vieni no zemākajiem ūdenssaimniecības pakalpojumus tarifiem Latvijā – vidēji par 30% zemāki kā Pierīgā un par 64% zemāki kā Jūrmalā.

Arī salīdzinot ar līdzvērtīgas ūdenssaimniecības infrastruktūras uzņēmumu Tallinā, SIA “Rīgas ūdens” nodrošinās mājsaimniecībām par aptuveni 9% zemākus tarifus.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts SPRK tika iesniegts 2017. gada 30. oktobrī.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izskatīšanas laikā sākotnēji iesniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi kopumā samazinājās par 2,5%. Būtiskāko samazinājumu veidoja grozījumi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, kurus SPRK apstiprināja pēc tarifu projekta iesniegšanas, samazinot pamatlīdzekļu atjaunošanai paredzētos līdzekļus un samazinot ūdenssaimniecības tarifus par 2 centiem, kas īstermiņā ir vērtējams pozitīvi, bet ilgtermiņā tam būs negatīva ietekme uz investīciju apjomu ūdenssaimniecības infrastruktūrā, uzturēšanas izmaksām un ilgtspēju, jo šo grozījumu un 2017. gadā veikto grozījumu rezultātā, samazinot kapitāla atdevi, būtiski – par aptuveni EUR 3 milj. gadā, samazināsies SIA “Rīgas ūdens” līdzekļi, kurus bija plānots ieguldīt ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanā un modernizācijā.

Tarifu samazinājumu veidoja arī elektroenerģijas izmaksu samazinājums par EUR 0,15 milj. saskaņā ar SPRK 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr.139 “Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm, no 2018. gada 1. janvāra”.

Papildus, SIA “Rīgas ūdens”, ņemot vērā 2017. gada faktisko kanalizācijas pakalpojumu apjomu dinamiku, kas liecināja, ka 2017. gada 2. pusgadā palielinājās sniegto kanalizācijas pakalpojumu apjoms, kā arī objektu skaits, kam tiek sniegti kanalizācijas pakalpojumi, SIA “Rīgas ūdens” palielināja 2018. gada kanalizācijas pakalpojumu apjomu prognozes, kā rezultātā samazinājās kanalizācijas pakalpojumu tarifs.

Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika apstiprināti 2014. gadā un ir spēkā no 2014. gada 1. jūlija. Jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts tika sagatavots, jo ir būtiski palielinājušās pamatlīdzekļu nolietojuma, nodokļu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu, un personāla izmaksas. Pamatlīdzekļu nolietojums ir palielinājies, jo laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam SIA “Rīgas ūdens” ir realizējis investīciju projektus EUR 87 milj. apmērā. Nodokļu izmaksu pieaugums galvenokārt ietekmēja grozījumi Dabas resursa nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, nosakot būtiski augstākas dabas resursu nodokļa likmes par ūdens ieguvi. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar būtisku ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu remontdarbu apjoma pieaugumu un būtiski lielākām izmaksām ceļu seguma atjaunošanai. Izmaksu pieaugums ceļu seguma atjaunošanai saistīts ar izmaiņām Rīgas pilsētas saistošajos noteikumos „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”, kas no 2017. gada 15. marta nosaka ievērojami augstākas prasības ceļu seguma atjaunošanai pēc veiktajiem inženiertīklu remonta darbiem. Personāla izmaksu pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu valstī, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju pieaugumu no 2018. gada, kā arī darba algu pārskatīšanu atbilstoši darba tirgus tendencēm un amatu pārvērtēšanu.

Ņemot vērā veiktās investīcijas ūdenssaimniecības infrastruktūrā un energoefektivitātes pasākumus, SIA “Rīgas ūdens”, salīdzinot ar 2014. gadu, ir nodrošinājis būtisku elektroenerģijas patēriņa samazinājumu, savukārt izmaksas samazinājās par EUR 0,9 milj. jeb 17,7%. Papildus, veikto ūdensapgādes tīklu remontdarbu un investīciju rezultātā, SIA “Rīgas ūdens” laika periodā no 2014. gada ir nodrošinājis ūdens zudumu izmaksu samazināšanos par EUR 0,5 milj.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru